วิสัยทัศน์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2565 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เป็นองค์กรคุณภาพตามมาตรฐานสากล

บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่สังคมไทยแลนด์  4.0

พันธกิจ

 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
 2. ส่งเสริมครูและบุคลกรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง/โดยคำนึงถึง/สนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 4. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีระบบด้วยระบบคุณภาพ
 5. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
 6. พัฒนาสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมบรรยากาศของการเรียนรู้ต่อผู้เรียนและสังคม ให้มีความพร้อม เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนและหน่วยงานอื่น

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษา และมีความเป็นพลโลก
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ มีคุณธรรม และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 3. หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
 4. โรงเรียนมีการบริหารด้วยระบบคุณภาพ  โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม
 5. โรงเรียนมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
 6. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและหน่วยงานภายนอก

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และความเป็นพลโลก

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างพลังขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามแนวทางการกระจายอำนาจหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้