กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายอัครเดช    โพธิญาณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี