กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ายจิรศักดิ์    นุดสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี