ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760338
รหัส Smis 8 หลัก :
  39012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  760338
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sriboonrungwittayakarn School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านสันติสุข
ตำบล :
  เมืองใหม่
อำเภอ :
  ศรีบุญเรือง
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39180
โทรศัพท์ :
  042354079
โทรสาร :
  042354079
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2518
อีเมล์ :
  school@srw.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตบัวบาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสูงเปลือย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  135 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  1 กม.