ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
172
262
434
12
มัธยมศึกษาปีที่ 2
158
246
404
12
มัธยมศึกษาปีที่ 3
173
227
400
12
รวมมัธยมต้น
503
735
1,238
36
มัธยมศึกษาปีที่ 4
119
234
353
11
มัธยมศึกษาปีที่ 5
117
227
344
11
มัธยมศึกษาปีที่ 6
97
222
319
12
รวมมัธยมปลาย
333
683
1,016
34
รวมทั้งหมด
836
1,418
2,254
70

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562