ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์

กิจกรรมโรงเรียน เผยแพร่ผลงาน

คณะครูและนักเรียนห้องเรียน EIS เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ณ ค่ายบูรณาการ วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์แสมสาร จังหวัดชลบุรี ระหว่าง วันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2563