8 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร นำโดยผู้อำนวยการณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อพบปะประสานงานกับผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางในการดูแลช่วยเหลือตลอดจนพัฒนาผู้เรียน และเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานการจัดการศึกษา ตลอดจนแจ้งนโยบายการทำงานของท่านผู้อำนวยการต่อผู้ปกครองและชุมชน