open house

Open house…โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม.19 เปิดบ้านฟ้า-ขาว ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

กิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นำโดยท่านผู้อำนวยการณัฏฐ์ณชัย  เบี้ยวเก็บ คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับ นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ในพิธีเปิดบ้านฟ้า-ขาว ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ( S.R.W. Open House toward Thailand 4.0 ) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นสื่อกลางให้คณะครู และนักเรียนโรงเรียนในเขตบริการและพื้นที่ใกล้เคียง กว่า 30 โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ รวมถึงนักเรียนของโรงเรียน รวมกว่า 3,000 คนได้เห็นผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา และยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด