ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ชวนวิ่ง ครั้งที่ 1

TO BE NUMBER ONE
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ : https://sites.google.com/srw.ac.th/toberunforlife

TO BE NUMBER ONE
RUN FOR LIFE

สมัครวิ่งได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2uRNquHqdY_MyyW_HiFvxffbne0gvVKaZfk7cY8_fLPMQGA/viewform

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างกระแส ป้องกันปัญหายาเสพติด ภูมิคุ้มกันทางจิตใจและสร้างเครือข่ายให้สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
  2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายในการดำเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE
  3. เพื่อสนับสนุนเยาวชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชน
  4. เพื่อเป็นการเผยแพร่การดำเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป
  5. ระดมทุนในการจัดกิจกรรมของ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
  6. นำเงินรายได้ส่วนหนึ่งมอบสมทบกองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
  7. ส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป
  8. ประชาสัมพันธ์สถานที่ออกกำลังกายของอำเภอศรีบุญเรือง