การประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐาน ระดับยอดเพชร ปีที่ 3

TO BE NUMBER ONE

13 มิถุนายน 2562 การประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร รักษามาตรฐาน ระดับยอดเพชร ปีที่ 3 ณ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู