6 กุมภาพันธ์ 2023

วันที่ 4 เมษายน 2565

– นายทองม้วน แก้วก่า ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
– นายพลวัฒน์ พฤกษาสิทธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-
นายธีระวัฒน์ หัสโก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– ว่าที่ร้อยตรีอนุชิต จำวิเศษ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
– นายธรรมนูญ บุญเรือง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
– นางสาวอุดมลักษณ์ ประพงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– นางสาวกุมาริกา ยางวิเศษ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
– นางสาวสุชาดา อินเจริญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ภูมิลำเนาของตนเอง