6 กุมภาพันธ์ 2023

ทำเนียบผู้บริหาร

นายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
นายวัชรินทร์ เกตุสงกา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารกิจการทั่วไป
นางภัทราวดี ศรีโนนยาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นายสุกฤษ อะวันนา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
นางสาวจิราพร ไพรเขต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางกิ่งแก้ว ป้านภูมิ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานอำนวยการ
นายธวัชชัย แสงเสงี่ยมชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายวิสันต์ จันละคร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางทิพวดี อัครฮาด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายเสงี่ยม เจริญใจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางบรรฤทธิ์ พรมพลเมือง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ