6 กุมภาพันธ์ 2023

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายปราโมทย์ ศรีปัญญา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวบัวทอง ยุบลพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกิ่งแก้ว ป้านภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิราพร เรืองประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
นนางสาวศุภรานันท์ นาใจตึก
ครูชำนาญการ
นางสาวประภัสสร วงวิระขันธ์
ครู
นางนิภาพร พันธุวร
ครู
นายเพชร์ บุญมาหล้า
ครู
นางสาวปทุมพร จันทรักษ์
ครู
นางสาวปัณฑารีย์ ภูกิ่งนา
ครู
นางสาววรรณวิภา วรรณโชติ
ครู
นางนิตญา ประเสริฐสังข์
นางสาวสุจิตตรา ขันอาสา
ครูผู้ช่วย