15 กุมภาพันธ์ อบรมพัฒนาหลักสูตร

กิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ผู้อำนวยการณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ พร้อมคณะครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ณ หอประชุมดาวเรือง โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร