ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ

ประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 26 ก.ค. 2562 – 4 ส.ค 2562 รวม 10 วัน โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เป็นเจ้าภาพ ในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จึงประกาศหยุดโรงเรียน ในวันดังกล่าว